Cena (Conversaciones Medio)

orange-beef-stir-fry

Chi- Wanˇ Can- (Have dinner)-(Cena)

(Phone rings)

Iris: “Weiˊ

(Iris: “Hello?”)

(Iris: “¿Hola?”)

Javier: “Hi, Niˇ Chi- wanˇ can- Leˇ Ma- 

(Javier: “Hi, Have you had dinner?”)

 (Javier: “¡Hola!, ¿Has cenado?”)

Iris: “Haiˊ Meiˊ YouˇNiˇ Ne

(Iris: “Not yet. And you?”)

 (Iris: “Todavía no, ¿y tú?”)

Javier: “Woˇ Gang- Gang- Chi- Leˇ Mianˋ Bao-Haiˊ He- Leˇ Niuˊ Naiˇ

(Javier: “I just had some bread, and drank some milk.”)

(Javier: “He tomado un poco de pan, y he bebido algo de leche”)

Iris: “Zheˋ Yangˋ Ying- Gai- Buˊ Gouˋ Ba-

(Iris: “This should not be enough right?”)

(Iris: “No debió ser mucho, ¿verdad?”)

Javier: “DuiˋWoˇ Xianˋ Zaiˋ Haoˇ eˋ

(Javier: “Yes, I’m so hungry now.”)

(Javier: “Sí, tengo mucho hambre ahora”)

Iris: “Naˋ Woˇ Menˊ Quˋ Chi- Dong- Xi- Ba-

(Iris: “Then let’s go find something to eat!”)

(Iris: “¡Entonces vayamos a encontrar algo para comer!”)

Javier: “Haoˇ Wa-Zouˇ

(Javier: “Okay! Go!”)

(Javier: “¡Vale!¡Vamos!”)

  • Adverbs of time:

Xian- = qianˊ = previous

Houˋ = after

congˊ qianˊ = some time ago

zhi- qianˊ = yiˇ qianˊ = before, ago

zhi- houˋ = yiˇ houˋ = afterwards

guoˋ quˋ = in the past

gang- gang- = gang- caiˊ = just now, a short while ago

Xianˋ Zaiˋ = now, at present

Basically we use adverbs of time to present, past tense and future tense in Chinese.

(Básicamente, nosotros usamos adverbios de tiempo en tiempo presente, pasado y futuro en Chino).