¿Cuál es tu hobby? (Conversaciones Medio)

What is your hobby?

Niˇ de˙ xingˋ quˋ shiˋsheˊ me˙? (¿Cuál es tu hobby?)

Electric-Guitar-1920x1200

Iris: “Hi! Niˇ de˙ xingˋ quˋ shiˋsheˊ me˙? “

(Iris: “Hi! What is your hobby?”)

(Iris: “¡Hola!, ¿Cuál es tu hobby?)”)

Javier: “Woˇ xiˇ huan- zuoˋ yunˋ dongˋ, xiangˋ shiˋ youˊ yongˇ, paoˇ buˋ, haiˊ youˇ daˇ lanˊ qiuoˊNiˇ ne- ?”

(Javier: “I like to make exercise, such as swimming, running, and play basketball. What about you?”)

 (Javier: “Me gusta hacer ejercicio, como nadar, correr, y jugar al baloncesto ¿Y a ti?”)

Iris: “Woˇ xiˇ huan- ting- in- yueˋ, haiˊ youˇ tanˊ jiˊ ta-

(Iris: “I like to listen to music, and play the guitar.”)

 (Iris: “Me gusta escuchar música y tocar la guitarra”)

Javier: “Kuˋ, haiˊ youˇ ma-?”

(Javier: “cool! Anything else?”)

(Javier: “¡Guay! ¿Algo más?”)

Iris: “Haiˊ youˇ gouˋ wuˋ! Ha- ha-!”

(Iris: “And go shopping! Ha ha!”)

 (Iris: “¡Y me gusta ir de compras! jaja”)

Javier: “Okay, nuˇ renˊ

(Javier: “Okay, women.”)

(Javier: “Bien, mujer”)