Profesiones (Aprende Chino)

PROFESIONES

v_judis

laoˇshi-  = PROFESOR

lü`shi-   = ABOGADO

fu´wu`yuan´  = CAMARERO

ji`zheˇ  = PERIODISTA

jia-ting´zhuˇfu`  = AMA DE CASA

shou`huo`yuan´   = DEPENDIENTE

jing-liˇ   = GERENTE

gong-ren´  = OBRERO

mi`shu-   = SECRETARIA

Niˇ zuo` shen´me gong-zuo`? = ¿EN QUÉ TRABAJAS?

Gong-zuo` = TRABAJAR

Shen´me = QUÉ

Zuo` = HACER

  • EJEMPLOS:

Niˇ xing-qi-tian- gong-zuo`ma? = ¿TRABAJAS UN DOMINGO?

Xing-qi-tian- = DOMINGO

REGLA: “SUJETO + VERBO (HACER) + PROFESIÓN + VERBO (TRABAJAR)”

Woˇ zuo` lü`shi- gong-zuo` = YO TRABAJO COMO ABOGADO

Niˇ zuo` ji`zheˇ gong-zuo` = TÚ TRABAJAS COMO PERIODISTA

Ta` bu gong-zuo`, dan`shi` Ta` shi` jia-ting´zhuˇfu` = ELLA NO TRABAJA, PERO ELLA ES AMA DE CASA.