Conversación de aeropuerto (Conversaciones Medio)

Aeroplano sobre las nubes - plane over the clouds

TURISTA

Ni3 hao3, qing3wen4 ni3 neng2 bang1 wo3 ma? = Hola, ¿Puedes ayudarme?

GUARDIA DE SEGURIDAD

Nin2 xu1yao4 shen2me? = ¿Qué necesitas?

TURISTA

Ni3 hao3, Wo3 shi4 you2ke4, Wo3 bu4zhi1 dao4 na3ge shi4 wo3de hu4zhao4 = Perdona, soy un turista, no se cuál es mi pasaporte.

Zhe4 shi4 wo3de ji4piao4 = Este es mi billete de vuelo.

GUARDIA DE SEGURIDAD

Zhe4 shi4 ni3de hu4zhao4 = Este es tu pasaporte.

TURISTA

Hao3 ba! = ¡De acuerdo!

Hai3guan1 zai4 na2li3? = ¿Dónde está la aduana?

GUARDIA DE SEGURIDAD

Na4li4, Ni3 dei3 you4 zhuan3 = Allí, tienes que girar a la derecha.

TURISTA

Shi4 zai4 ru4kou3 pang2bian1 ma? = ¿Está al lado de la entrada?

GUARDIA DE SEGURIDAD

Dui4 = Sí.

TURISTA

Zai4 na3li3 qu3 xing2 li3? = ¿Dónde puedo recoger el equipaje?

GUARDIA DE SEGURIDAD

Xing2li3 zai4 hai3guan1 pang2bian1 qu3 = El equipaje se recoge al lado de la aduana.

Nin2 hai2 xu1yao4 shen3 me ma1? =¿Necesita algo más?

TURISTA

Shi4 de = Sí.

Wo3 gai1 zen3me qu4 Chengdu? = Cómo debo ir a Chengdu? 

Wo3 gai1 qu4wen4 xun2 chu4 hai2 shi4 lü3xing2she4? =  ¿Tengo que ir al punto de información o a una agencia de viajes?

GUARDIA DE SEGURIDAD

Ni3 dei3 qu4 wen4 xun2 chu4 = Tienes que ir al punto de información.

TURISTA

Na4 shi4 zai4 na2 er2? = ¿Dónde está?

GUARDIA DE SEGURIDAD

 Shi4 zai4 zi4dong4qu3kuan3ji1 pang2 bian1 = Está al lado del cajero automático.

TURISTA

Xie4xie = Gracias.

GUARDIA DE SEGURIDAD

Xian4 zai4 zheng4 zai4 xia4xue3, Ni3 shen3 me2shi2hou4 yao4 qu4 Chengdu? = Ahora está nevando, ¿Cuándo tienes que ir a Chengdu?

TURISTA

Wo3 dei3 ming2tian1 jiu4 qu4  yin1wei4 wo3 zhi1qian2 yu4ding4 le yi1 ge4 bin1 guan3. Wo3 yao4 qu4 zhu4 yi1 ge4 wan3shang4 = Tengo que ir mañana porque he reservado en un pequeño hotel. Quiero quedarme una noche. 

GUARDIA DE SEGURIDAD

Ming2tian1 zhe4ge4 shi2 hou4 hui4 xia4yu3  = Mañana a estas horas (en este momento) estará lloviendo.

TURISTA

Hao3 ba! Xie4xie4. Zai4jian4 = Vale. Gracias. Adiós.

GUARDIA DE SEGURIDAD

 Bu2 yong4 xie4 zai4 jian4 = De nada, adiós.

Zhu4 nin2 lǚ3 tu2 yu2 kuai4! = ¡Que tenga un buen viaje!

≡ POR Jorge ≡