Tercera Lista de Proverbios (Cultura China)

TERCERA LISTA DE PROVERBIOS

Consejochinoses

 

 

  •  El amor es la lámpara, mientras que la amistad es la sombra. Cuando la lámpara se apaga encontrarás la sombra en cualquier lugar. Un amigo es el que puede darte fuerza en última instancia. 

 爱情是灯,友情是影子,当灯灭了,你会发现你的周围都是影子。朋友,是在最后可以给你力量的人。(ai4qing2shi4deng1,you3qing2shi4ying3zi1,dang1deng1mie4le,ni3hui4fa1xian4ni3de1zhou1wei2dou1shi4ying3zi1. Peng2you3,shi4zai4zui4hou4ke2yi3gei3ni3li4liang4de1ren2.)

 

  • No olvides las cosas que una vez tuviste. Atesora las cosas que no puedas conseguir. No renuncies a las cosas que te pertenezcan y guárdalas en la memoria.

曾经拥有的,不要忘记。不能得到的,更要珍惜。属于自己的,不要放弃。已经失去的,留作回忆。

(ceng2jing1yong1you3de1,bu2yao4wang4ji4. Bu4neng2de2dao4de1,geng4yao4zheng1xi1. Shu3yu2zi4ji1de1,bu2yao4fang4qi4. Yi3jing1shi1qu4de1,liu2zuo4hui2yi4).

 

Frases Occidentales:

  • Sin examinar la vida no merece la pena vivir  — Sócrates

  · 混混噩噩的生活不值得过。(hun1hun1e4e4de1sheng1huo2bu4zhi2de2guo4) — 苏格拉底(su1ge2la1di3)

  • El único límite a nuestra realización del mañana serán nuestras dudas de hoy (Franklin Roosevelt, Presidente de los EE.UU).

  实现明天理想的唯一障碍是今天的疑虑(shi1xian4ming2tian1li3xiang3de1wei2yi1zhang4ai4shi4jin1tian1de1yi2lv4)。– 罗斯福(luo2si1fu2)