Marisco y Carne (Aprende Chino)

Hǎi xiān and Ròu lèi 

carne-roja


Hǎi xiān = Seafood

Ròu lèi = Meat

Niú ròu = Ternera

Yáng ròu = Cordero

Zhū ròu = Cerdo

jī rōu = Pollo

Yā ròu = Pato

 = Pescado

Lóng xiā = Langosta

n wén yú = Salmón

Xiā = Camarones

Páng xiè = Cangrejo

Yóu yú =Sepia

Zhāng yú = Pulpo

mǔ lì = Ostra

Shàn bèi =Vieira

Bào yú = Abalone

Hǎi shēn = Pepino de mar